Thông tư 63/2017/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân


Ngày 19/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đối tượng của Thông tư gồm ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; ở cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.
Kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban thanh tra nhân dân cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho ban thanh tra nhân dân hoạt động.

Kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định, bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định, bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị, bao gồm dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại (nếu có).

Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước do Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 63/2017/TT-BTC.