Thông tư 315/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng


Ngày 30/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Theo Thông tư, có các loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước sau:

+ Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

+ Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại ở Trung ương;

+ Tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh mở tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn tỉnh (nếu có);

+ Tài khoản thanh toán của các đơn vị Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc nhà nước cấp huyện) mở tại Ngân hàng thương mại;

+ Tài khoản chuyên thu của các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện mở tại Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, huyện

Thông tư quy định việc mở tài khoản tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước như sau:

+ Mở tài khoản thanh toán tổng hợp bằng đồng Việt Nam (VNĐ) và bằng ngoại tệ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Mở tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán bằng VNĐ tại các Ngân hàng thương mại ở Trung ương;

+ Mở tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các Ngân hàng thương mại ở Trung ương.

Đối với các tài khoản thanh toán tổng hợp và tài khoản hiện đang mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thương mại được tiếp tuc sử dụng để thực hiện thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán song phương điện tử.

Đối với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện khi có nhu cầu mở mới, thêm, thay đổi nơi mở tài khoản thì cần có văn bản đề nghị gửi Kho bạc Nhà nước và nêu rõ lý do.

Thông tư quy định việc trả lãi đối với số dư tài khoản và thu phí đối với các khoản thanh toán trên tài khoản của các đơn vị Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo Nghị định 24/2016/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2017. Bãi bỏ Quyết định số 1163 TC/QĐ/KBNN ngày 16/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 315/2016/TT-BTC.