Quản lý và sử dụng xe công có nhiều chuyển biến tích cực

PV.

Theo đánh giá của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg đã có nhiều chuyển biến ích cực.

Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu trong công tác bắt buộc khoán kinh phí sử dụng xe công. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu trong công tác bắt buộc khoán kinh phí sử dụng xe công. Nguồn: mof.gov.vn

Chuyển biến tích cực

Ngày 04/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đánh giá của Cục Quản lý Công sản, việc triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg đã có tác động tích cực sau gần 2 năm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô công hiện có theo định mức quy định. Qua rà soát đã xác định được số xe ô tô được phép sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Số xe thừa, thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời, đã chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô và ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng để có cơ sở trang bị, quản lý, sử dụng.

Bên cạnh đó, đã giảm số lượng xe phục vụ công tác chung; Xử lý số xe dôi dư thông qua các hình thức điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, bán, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, một số Bộ ngành, địa phương cũng đã và đang nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công (như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, TP. Hà Nội…). Kết quả bước đầu cho thấy cơ chế khoán xe công góp phần tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình.

Vẫn còn không ít vướng mắc 

Tại buổi họp báo chuyên đề "Định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách xe ô tô công" do Bộ Tài chính tổ chức hôm 8/3/2017, đại diện Cục Quản lý Công sản cũng cho biết, nhìn lại gần 2 năm triển khai Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg cũng đã phát sinh một số vướng mắc cần được tháo gỡ.

Theo đó, tuy số lượng xe phục vụ công tác chung đã giảm, nhưng xe chuyên dùng có xu hướng tăng. Sau khi sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung, một số Bộ, ngành, địa phương chuyển xe phục vụ công tác chung sang xe chuyên dùng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do việc quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng cho các Bộ, ngành, địa phương dẫn đến việc ban hành tiêu chuẩn, định mức và bố trí xe chuyên dùng chưa thống nhất.

Bên cạnh đó, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại một số cơ quan, đơn vị còn có quy định chưa phù hợp, như: Định mức xe ô tô trang bị cho Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh theo định mức chung áp dụng cho các sở, ngành (02 xe/1 đơn vị) chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Nhiều đơn vị thuộc cấp Cục hoặc trực thuộc cấp Sở (như: Chi cục, Trung tâm, Trường…) chỉ có 01 chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô (hệ số phụ cấp 0,7 đến dưới 1,25) nhưng cũng được trang bị 01 xe ô tô, nên hiệu quả sử dụng thấp. Các quy định về tiêu chuẩn, định mức giữa các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên khác nhau cũng cần phải nghiên cứu cho phù hợp.

Ngoài ra, theo Cục Quản lý Công sản, chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng, một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện hoặc đang trong quá trình xây dựng phương án để thực hiện nhưng còn mang tính thăm dò, thí điểm.

Việc kế thừa quy định trước Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg trong việc quy định một đơn giá (đơn giá bình quân của các hãng taxi trên địa bàn) để thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe cho các chức danh có đủ tiêu chuẩn, chưa thực sự tạo động lực khuyến khích việc thực hiện cơ chế khoán xe công.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng vừa có Công văn số 2399/BTC-QLCS gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg. Trong đó, một trong những điểm mới đó là nhiều chức danh tại cấp bộ, địa phương và doanh nghiệp Nhà nước đang được bố trí xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác sẽ không còn được bố trí xe phục vụ.

Thay vào đó, sẽ áp dụng hình thức nhận khoán kinh phí bắt buộc hàng tháng và tự bố trí phương tiện đi làm. Đồng thời, khi đi công tác, những cán bộ này có thể được chọn hình thức bố trí xe sử dụng chung của đơn vị hoặc nhận kinh phí khoán theo hình thức tự nguyện.