Quyết định 302/QĐ-BTC:

Quy chế báo cáo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Tài chính


Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ tài chính Ban hành Quyết định số 302/QĐ-BTC kèm theo Quy chế báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định quy định cụ thể báo cáo kết quả triển khai theo danh mục dự toán và các báo cáo theo quy định của nhà nước theo quy định như sau:

- Báo cáo tháng gồm các nội dung: Dự toán kinh phí Bộ giao đến thời điểm báo cáo; kinh phí giải ngân đến thời điểm báo cáo; kết quả triển khai đến thời điểm báo cáo, kế hoạch triển khai tháng tiếp theo; đề xuất kiến nghị và nguyên nhân chậm (nếu có). Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gồm các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện triển khai công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm; kế hoạch và biện pháp triển khai công việc 6 tháng cuối năm; đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT và Biểu 02.UDCNTT.

- Báo cáo năm gồm các nội dung: Đánh giá tình hình triển khai công nghệ thông tin năm báo cáo; Kế hoạch và biện pháp triển khai công việc năm tiếp theo; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công việc và kiến nghị biện pháp khắc phục. Thực hiện báo cáo theo Biểu 01.UDCNTT và Biểu 03.UDCNTT...

Quyết định này thay thế Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 302/QĐ-BTC.