Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

PV.

Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ. 

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC nhà nước của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến CCHC nhà nước trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC nhà nước của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác CCHC nhà nước; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác CCHC nhà nước. 

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác CCHC nhà nước; Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực CCHC nhà nước theo quy định của Chính phủ... 

Về quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo, Quyết định nêu rõ, Trưởng Ban Chỉ đạo lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo; Kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ; Trong trường hợp cần thiết, uỷ quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình...

Theo Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC, Ban Chỉ đạo họp trực tiếp hoặc trực tuyến định kỳ 01 quý/01 lần để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tổng thể các nội dung, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo hoặc đánh giá chuyên sâu theo từng chuyên đề và xác định chương trình, kế hoạch công tác cho thời gian tiếp theo...

Ngày 14/2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 204/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng Ban thường trực); ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ. 
 
Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an...