Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ tại Bộ Tài chính


Ngày 26/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 853/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách, hiện đại hóa hoạt động.
Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách, hiện đại hóa hoạt động.

Kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính được ban hành nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính gắn kết công tác cải cách hành chính với việc xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của cải cách hành chính và nhiệm vụ tại Quyết định số 01/QĐ BTC ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021 ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Trong đó, yêu cầu đặt ra là triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2021; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ.

Kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị thuộc Bộ trong công tác cải cách hành chính trong từng mặt công tác như: công tác chỉ đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính...

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này, thủ trưởng đơn vị phân công lãnh đạo và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để tổ chức và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị theo phân công.

Văn phòng Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.