Nghị định số 34/2014/NĐ-CP:

Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


(Tài chính) Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này quy định về Quy chế và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới đất liền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp quy định của Nghị định này khác với quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Mời donwload nội dung Nghị định: Nghi dinh so 34-2014-ND-CP.doc