Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg:

Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu


Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Quyết định gồm 3 Chương, 11 Điều quy định về công tác phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế này quy định về nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là các bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân) trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế quy định những điểm cơ bản gồm: Bảo đảm phối hợp chặt chẽ hiệu quả; phân công cụ thể trách nhiệm phối hợp của các bộ và Ủy ban nhân dân trong công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu; Hoạt động phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ, Ủy ban nhân dân; tuân thủ các quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật; bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam; Khi phát sinh các vấn đề cần xử lý thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì và các đơn vị khác phối hợp; khi phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan quản lý thì cơ quan nào thụ lý đầu tiên sẽ chủ trì xử lý.

Đối với nguyên tắc và tổ chức thực hiện Quy chế yêu cầu gồm:

Thứ nhất, các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Ngoại giao và các Ủy ban nhân dân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này;

Thứ hai, các bộ, ngành chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra, kiểm định hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, kết luận kiểm tra, kiểm định của mình có liên quan đến mặt hàng này trong quá trình phối hợp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu và quy định tại Quy chế này; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề, vướng mắc phát sinh;

Thứ ba, trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các bộ, Ủy ban nhân dân có văn bản gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg.