Khía cạnh pháp lý về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay

Khía cạnh pháp lý về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay

Bài nghiên cứu phân tích thực trạng quy định hiện hành về các hạn chế để bảo đảm an toàn và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo pháp luật hiện hành trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, bài viết kiến nghị sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện chế định xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực này nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng.
Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2021

Hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2021

Năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáng chú ý, có trên 99% cá nhân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước.