Quyết định 21/2016/QĐ-UBND:

Quy chế quản lý nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình


Ngày 09/8/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Ninh Bình ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2016 và thay thế Quyết định số 573/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn trích từ ngân sách tỉnh cho vay xóa đói giảm nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh, Quyết định số 2290/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 573/2005/QĐ-UB ngày 07/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND.