Quyết định số 1230/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng


Ngày 31/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần.

Quy chế này quy dinh việc tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần.
Quy chế quy định rõ các nguyên tắc tổ chức lễ tang, hình thức lễ tang và các quy định khác...
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1230/QĐ-BTC.