Quy chế tổ chức thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định 2075/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 về Quy chế tổ chức thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, quy chế quy định việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp một số dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan được giao dự toán kinh phí để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công, các cơ quan được giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền tổ chức đấu thầu (hoặc đặt hàng) cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức có tư cách pháp nhân, cá nhân hành nghề độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có đủ điều kiện và chức năng cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với yêu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của nhà nước.

Các dịch vụ sự nghiệp công (thuộc 19 danh mục quy định trong Quyết định) có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trên một lần thực hiện; có kế hoạch đấu thầu và được phân bổ dự toán kinh phí cho dịch vụ sự nghiệp công phải đấu thầu; xác định được đối tượng sử dụng dịch vụ sự nghiệp công; xác định được tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thì thực hiện theo phương thức đấu thầu. Các dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục quy định nhưng không đủ điều kiện đấu thầu hoặc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất hoặc có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trên một lần thực hiện thì áp dụng phương thức đặt hàng.

Bên cạnh đó, Quyết định quy định áp dụng phương thức giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương nhưng không thuộc danh mục quy định, khuyến khích các dịch vụ sự nghiệp công không đủ điều kiện đấu thầu thực hiện đấu thầu.

Đối với phương thức đấu thầu: nội dung kế hoạch đấu thầu thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tùy theo tính chất và trình tự thực hiện, có thể chia dịch vụ sự nghiệp công thành các gói thầu. Việc phân chia thành các gói thầu phải bảo đảm tính đồng bộ của dịch vụ và điều kiện chia tách gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đề nghị của Sở Tài chính.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.