Quyết định 645/QĐ-BTC:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy


Ngày 11/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 645/QĐ-BTC đính chính Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia.

Quyết định đính chính điểm 4.3.2.3 khoản 4.3 Mục 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

- Đã in là: “Lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3.2, Mục 3 của Quy chuẩn này”.

- Sửa lại là: “Lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3.3, Mục 3 của Quy chuẩn này”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 645/QĐ-BTC.