Quỹ Đầu tư phát triển địa phương có mức vốn tối thiểu là 100 tỷ đồng

PV.

(Tài chính) Theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTC, từ ngày 12/4/2014, vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương không được thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương góp phần xây dựng, phát triển địa phương. Nguồn: internet
Quỹ Đầu tư phát triển địa phương góp phần xây dựng, phát triển địa phương. Nguồn: internet
Khi có nhu cầu tăng vốn điều lệ, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và nguồn bổ sung vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bên cạnh đó, Quỹ được huy động vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với nguồn vốn huy động là nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 01 năm trở lên) theo các hình thức sau: (i) Vay các tổ chức tài chính, tín dụng  trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài; (ii) Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của pháp luật; (iii) Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên,  tổng mức vốn huy động tối đa bằng 6 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại cùng thời điểm.

Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn

Quỹ được sử dụng vốn hoạt động để thực hiện các chức năng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, bao gồm: đầu tư trực tiếp, cho vay; và góp vốn thành lập tổ chức kinh tế. Việc sử dụng vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích và an toàn. Việc cho vay, đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo hợp đồng ký kết với các bên có liên quan theo các quy chế nghiệp vụ đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng kết, đánh giá việc triển khai và chấp hành chính sách để hoàn thiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ.

Quỹ được sử dụng tối đa 10% vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng mới, mua sắm và sửa chữa tài sản cố định. Thẩm quyền phê duyệt hạn mức đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Bên cạnh đó, Quỹ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoạt động, bao gồm: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản theo quy định của pháp luật; Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro nghiệp vụ và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật; Trích lập các dự phòng; Tuân thủ giới hạn đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

Quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh

Trong quá trình hoạt động, các chi phí của Quỹ phải được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng lưu ý, các khoản không được hạch toán vào chi phí bao gồm: Các khoản chi vượt định mức quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư này; Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường; Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính mà cá nhân phải nộp phạt theo quy định của pháp luật bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản vi phạm hành chính khác; Các khoản chi không liên quan đến hoạt động theo chức năng của Quỹ; Các khoản chi không có chứng từ hợp lý, hợp lệ; Các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

Ngoài ra, đối với các khoản chi phí vượt định mức quy định và không được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận phải xuất toán ra khỏi sổ sách kế toán của Quỹ, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến phê duyệt chi để trình các cấp có thẩm quyền quyết định phương án bồi hoàn phần vượt so với định mức.

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương không được tính vốn nhận ủy thác vào vốn hoạt động của Quỹ. Vốn nhận ủy thác và tài sản hình thành từ vốn nhận ủy thác (nếu có) được hạch toán và quản lý tách biệt với vốn hoạt động và tài sản của Quỹ. Quỹ có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý vốn nhận ủy thác, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.