Quyết định số 959/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp


Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 959/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

Quyết định này gồm 5 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

Vị trí và chức năng của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp gồm: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 959/QĐ-BTC.