Quyết định 1788/QĐ-BTC:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng


Ngày 8/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1788/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Tài chính).

Theo Quyết định, Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý về hoạt động thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và ngành Tài chính.
Vụ Thi đua - Khen thưởng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trong toàn ngành Tài chính, phổ biến, tuyên truyền về phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra các phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng trong ngành Tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính...

Vụ Thi đua - Khen thưởng có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, tài sản được giao theo quy định. Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Vụ Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ chuyên viên. Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 698/QĐ-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1788/QĐ-BTC.