Thông tư số 04/2023/TT-BTC:

Quy định mới quản lý thu chi, sử dụng tiền công đức cho di tích


Ngày 19/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2023/TT-BTC