Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015


(Tài chính) Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2013.

Mời download nội dung Thông tư liên tịch: Thong tu lien tich 40-2013-BTC-BGDĐT.doc