Quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015


(Tài chính) Ngày 20/2/2013, Bộ Tài chính và Bộ Y tế vừa có Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/04/2013.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu lien tich 20-2013-TTLT-BTC-BYT.doc