Thông tư số 35/2014/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần


(Tài chính) Ngày 21/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần quy định tại Thông tư này không bao gồm tiền bồi dưỡng giám định tư pháp. Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 35-2014-TT-BTC.doc