Thông tư số 41/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm


Ngày 12/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Mời độc giả xem toàn văn: Thông tư số 41/2023/TT-BTC