Thông tư số 59/2019/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân


Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư gồm 9 điều, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 59/2019/TT-BTC.