Thông tư số 21/2023/TT-BTC:

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025


Ngày 14/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 21/2023/TT-BTC