Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2023/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.
Sẽ có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án

Sẽ có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án

Bộ Tài chính cho biết, sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể đối với quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo quy định.