Quy định thu tiền thuê đất trong khu kinh tế

Theo daibieunhandan.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Theo đó, trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, đơn giá thuê đất được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân giá đất cụ thể tính tiền thuê đất. Trong đó, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất từ 0,5 - 3%.
UBND các tỉnh, thành phố quy định cụ thể theo từng vị trí đất, khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện.
Trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật, đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể tương ứng với thời hạn thuê đất.
Về khung giá thuê mặt nước trong khu kinh tế, đối với mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai được quy định: Từ 20 - 300 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước cố định; từ 100 - 750 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định. Căn cứ khung giá thuê mặt nước nêu trên, UBND cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án làm căn cứ để Ban quản lý Khu kinh tế thông báo số tiền thuê mặt nước phải nộp. Nghị định có hiệu lực từ 20/6.