Thông tư số 14/2023/TT-BTC:

Quy định về báo cáo tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam


Ngày 07/3/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTC quy định một số nội dung đặc thù về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán; việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất; một số nội dung về chứng từ kế toán và sổ kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 14/2023/TT-BTC