Thông tư số 81/2014/TT-BTC:

Quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ


(Tài chính) Ngày 24/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2014/TT-BTC quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ.

Thông tư này quy định về các loại thông tin, báo cáo mà Người được bảo lãnh, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Người bảo lãnh (Bộ Tài chính) trong quá trình cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh chính phủ.

Đối tượng áp dụng Thông tư trên bao gồm: Người được bảo lãnh; Người bảo lãnh; Người cho vay/Người nhận bảo lãnh; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 81-2014-TT-BTC.doc