Quyết định 2074/QĐ-BTC:

Quy định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 25/8, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2074/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định này chi tiết 2 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất và thủ tục gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gửi tới Cơ quan thuế (nơi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất nếu thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh khác)

Bước 2: Cơ quan Thuế kiểm tra, xác định và lập danh sách các dự án bất động sản được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; đồng thời gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

 Bước 3: UBND cấp tỉnh ra quyết định thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi lấy ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp...

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 2074-2014-QĐ-BTC.doc