Quyết định 2525/QĐ-TTg:

Quy định về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2016

Ngày 31/12, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2525/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2016 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, về chỉ tiêu cho vay, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2016 là 12.000 tỷ đồng. Đối với tín dụng vốn trong nước, tăng trưởng tín dụng cho vay đầu tư so với năm 2015 là 4,5%; dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu 10.000 tỷ đồng. Về chỉ tiêu nguồn vốn huy động trong nước, kế hoạch năm 2016 phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 25.000 tỷ đồng...

Mời xem nội dung cụ thể:quyet_dinh_2525-qd-ttg_IGHP.pdf