Quy định về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

PV.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực quản lý chất thải và các cơ sở xử lý chất thải.

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được cập nhật và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có thay đổi trong phương án giám sát.
Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được cập nhật và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có thay đổi trong phương án giám sát.

Theo Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT, từ ngày 15/2/2023, công tác kiểm kê khí nhà kính được thực hiện ở cấp lĩnh vực và cấp cơ sở.

Ở cấp lĩnh vực, quy trình thực hiện kiểm kê bao gồm các bước: Xác định phương pháp kiểm kê; lựa chọn hệ số phát thải; thu thập số liệu hoạt động; tính toán phát thải, hấp thụ khí nhà kính; kiểm soát chất lượng kiểm kê; đảm bảo chất lượng kiểm kê; đánh giá độ không chắc chắn; tính toán lại và xây dựng báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo lĩnh vực.

Ở cấp cơ sở, quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính được thực hiện theo các bước: Xác định ranh giới hoạt động và phương pháp kiểm kê; lựa chọn hệ số phát thải; lựa chọn và thu thập số liệu hoạt động; tính toán phát thải; kiểm soát chất lượng kiểm kê; đánh giá độ không chắc chắn; tính toán lại và xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

Tương ứng, công tác đo đạc, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng chia theo cấp lĩnh vực và cấp cơ sở.

Cụ thể, ở cấp lĩnh vực, việc đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện theo Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, bao gồm các hoạt động chính: Xây dựng đường phát thải cơ sở cho giai đoạn 2023-2030; Đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Xây dựng phương án theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Ở cấp cơ sở, việc đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện theo Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở, bao gồm các hoạt động chính: Xây dựng mức phát thải khí nhà kính dự kiến của cơ sở khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở.

Mức phát thải dự kiến, phương pháp đo đạc và phương án giám sát phải được trình bày chi tiết tại Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm của cơ sở.

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được cập nhật và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có thay đổi trong phương án giám sát.