Quy định về mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 quy định về mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.

Download nội dung Thông tư: Thong tu so 186-2012-TT-BTC.doc