Quyết định số 385/QĐ-BTC:

Quy định về mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính

Ngày 23/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 385/QĐ-BTC quy định về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung cấp bộ của Bộ Tài chính gồm:
- Kênh truyền hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.

- Bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính và các dịch vụ liên quan đến bản quyền phần mềm dùng chung trong ngành Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 385/QĐ-BTC.