Quyết định 1456/QĐ-TCHQ:

Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan


Ngày 27/4/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ kèm theo Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan.

Nội dung phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các Vụ, Cục và đơn vị tương đương thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan bao gồm:

- Công tác nhân sự: Đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật.

- Công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, ngạch, bậc: Giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và ngoài nước.

Nguyên tắc trong thực hiện phân cấp

- Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai các công việc được phân cấp tại đơn vị mình phụ trách.

- Tuân thủ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý công chức, viên chức.

- Phân cấp quản lý đồng thời với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được phân cấp quản lý công chức, viên chức, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1456/QĐ-TCHQ.