Quy định về thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Luật sư Trần Văn Toàn - Văn phòng Luật sư Khánh Hưng

(Tài chính) Năm 2007, ông Trần Quốc Bình (binhcb73@...) làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và ghi nợ tiền sử dụng đất. Đến tháng 6/2007 ông Bình đã được cấp Giấy chứng nhận, trên đó có ghi "nợ tiền sử dụng đất". Nay ông Bình muốn thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì được trả lời, tiền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ và ông phải trả một lần. Ông Bình hỏi, ông được hướng dẫn như vậy có đúng quy định không?

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ. Nguồn: internet
Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ. Nguồn: internet

Câu hỏi của ông Bình được luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP bổ sung khoản 4 vào Điều 15 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thời hạn tiền sử dụng đất và các khoản thu khác thì, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên GCNQSDĐ sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại Nghị định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Xác định tiền sử dụng đất theo thời điểm ghi nợ và trả nợ

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, Điều 8 Thông tư số 93/2011/TT-BTC, việc xử lý tồn tại về nộp tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ thì khi thanh toán nợ, hộ gia đình, cá nhân được thanh toán theo số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì nay được áp dụng thanh toán nợ theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:

- Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hộ gia đình, cá nhân đến Cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ thì hộ gia đình, cá nhân được trả nợ theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ.

Việc xác định tiền sử dụng đất phải trả đối với diện tích trong hạn mức, diện tích ngoài hạn mức thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 1.5 (1.5.2) khoản 1, Điều 1 Thông tư này.

- Trường hợp sau 5 năm, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì thực hiện việc thanh toán nợ theo như quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 7 Thông tư này.

Đề nghị ông Trần Quốc Bình đối chiếu cụ thể thời điểm ghi nợ tiền sử dụng đất khi ông được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp GCNQSDĐ và thời điểm ông đến cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ với các quy định nêu trên, để rõ trường hợp của ông được trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ, hay theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.