Quy định về thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Trần Kim Long (longtk@...) có dự định nghỉ phép năm. Ông đã tham khảo Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP và Thông tư số 141/2011/TT-BTC. Ông Long hỏi, việc nghỉ phép năm được áp dụng theo văn bản nào? Các chế độ thanh toán phép thực hiện theo hướng dẫn nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 18/6/2012, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ III đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Đồng thời ngày 10/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 và thay thế Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Do Bộ luật Lao động năm 2013 có bổ sung thêm đối tượng là người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi cũng được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi nghỉ phép. Vì vậy, hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC cho phù hợp với Bộ Luật lao động.

Đối với việc thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép năm thì vẫn thực hiện theo Thông tư 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.