Quy định về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí

Lê Hiền

Quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong Quý II/2012, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, các đơn vị tiến hành xây dựng Quy định về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí trong áp dụng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu do Nhà nước quy định, qua đó, giáo dục và tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí, tài sản, văn phòng phẩm, nguyên - vật liệu và thời gian lao động một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất cho toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) trong đơn vị.

Ngày 1/8/2012, Tạp chí Tài chính đã tổ chức buổi họp, bàn bạc và lấy ý kiến thống nhất, thông qua các nội dung trong dự thảo và xây dựng thành Quy định để toàn thể CBVC trong đơn vị nghiêm túc chấp hành.

Nội dung Quy định này có thể làm tài liệu để các đơn vị hành chính sự nghiệp tham khảo.

Cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày   1    tháng   8   năm 2012

 QUY ĐỊNH
VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

TẠI TẠP CHÍ TÀI CHÍNH

 Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu:

1.1.  Xây dựng Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK-CLP) nhằm thực hiện tốt các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước và của đơn vị, bảo đảm mục tiêu tiết kiệm, công bằng và công khai theo quy định của pháp luật;

1.2.  Tăng cường ý thức và trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, viên chức (CBVC) của đơn vị.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh:

2.1. Toàn thể CBVC trong đơn vị;

2.2. Quy định về thực hành TK-CLP áp dụng trong các lĩnh vực sử dụng kinh phí, tài sản, văn phòng phẩm, nguyên - vật liệu, thời gian lao động của CBVC trong Tạp chí Tài chính;

2.3. Quy định này sẽ được điều chỉnh khi tình hình kinh phí hoạt động của đơn vị có sự biến động.

Chương II:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thực hành TK-CLP trong sử dụng kinh phí:

Nghiêm túc thực hiện sử dụng kinh phí đúng theo định mức Nhà nước cho phép.

Điều 4. Thực hành TK-CLP trong sử dụng điện năng:

4.1. Sử dụng điện:

-  Khi ra khỏi phòng từ 15 phút trở lên phải tắt máy điều hòa, quạt, đèn chiếu sáng;

- Các thiết bị sử dụng điện năng (trong các phòng làm việc và khu vệ sinh) phải được kiểm tra, tắt nguồn sau khi hết nhu cầu sử dụng hoặc hết giờ làm việc hành chính (trừ tủ lạnh, máy sấy);

- Người về cuối cùng phải tắt đèn ở hành lang (trừ trường hợp cán bộ Phòng bảo vệ yêu cầu phải bật đèn để đảm bảo an ninh cơ quan);

- Từng bước thay thế các thiết bị chiếu sáng bằng thiết bị tiết kiệm điện.

4.2. Sử dụng điều hòa:

- Chỉ sử dụng máy điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời trên 300C. Khi mở máy điều hòa, cửa ra vào phải khép lại;

- Tắt điều hòa trước khi CBVC ra về 30 phút;

- Không đặt nhiệt độ dưới 260C;

- Các trường hợp sau đây: sử dụng cho phòng họp đông người, các phòng có nhiều máy tính, máy photocopy và các đồ điện chuyên dụng khác… có thể được đặt nhiệt độ dưới 260C, nhưng không dưới 240C;

4.3. Ban Trị sự phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để kịp thời sửa chữa, thay thế, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng sử dụng tốt và tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 5. Thực hành TK-CLP trong sử dụng nước sinh hoạt:

- Tắt và kiểm tra vòi nước sau khi sử dụng;

- Mọi CBVC đều có trách nhiệm báo cáo Ban Trị sự khi phát hiện vòi nước, đường truyền dẫn nước rò rỉ để kịp thời sửa chữa;

- Ban Trị sự có trách nhiệm theo dõi hạn mức sử dụng nước, tiền phí sử dụng nước hàng tháng để phát hiện đột biến, tìm nguyên nhât gây thất thoát (do sử dụng hay do hư hỏng đường ống dẫn nước) để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 6. Thực hành TK-CLP trong sử dụng nhiên liệu xăng, xe:

Thực hiện theo đúng Quy chế về sử dụng xe ô tô công của Tạp chí Tài chính.

Điều 7. Thực hành TK-CLP trong sử dụng văn phòng phẩm:

- Thực hiện rà soát kỹ văn bản trên máy tính để không phải in lại nhiều lần; 

- Khi có nhu cầu in ấn: phải thực hiện in hoặc photocopy 2 mặt của giấy; hạn chế thấp nhất việc in ấn vi tính trên 01 mặt giấy;

- Thực hiện khoán chi mua sắm văn phòng phẩm (VPP). Ban Trị sự xây dựng danh mục và định mức khoán mua sắm VPP theo đúng nhu cầu thực tế sử dụng;

- Một số VPP, đồ dùng chuyên dụng khác mua sắm và cấp phát theo thời hạn sử dụng. Cá nhân có nhu cầu đến nhận tại ban Trị sự;

- Ban Trị sự bố trí, phân công cán bộ quản lý và mở sổ theo dõi, thống kê số lượng và chủng loại VPP CBVC sử dụng để có kế hoạch mua sắm, cấp phát phù hợp.

Điều 8. Thực hành TK-CLP trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, truyền thông:

- Thực hiện nghiêm việc khoán chi sử dụng điện thoại bàn, điện thoại di động theo đúng định mức;

- Phân công cá nhân chịu trách nhiệm bảo quản tài sản, đảm bảo tài sản luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Nếu có vấn đề phải báo cáo ngay để kịp thời xử lý;

- Ban Trị sự có trách nhiệm theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc của từng phòng, ban để có kiến nghị xử lý, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 9. Thực hành TK-CLP trong sử dụng thời gian lao động:

- Đơn vị tổ chức sắp xếp nhân sự, sử dụng đúng người, đúng việc, bảo đảm CBVC phát huy được năng lực, sở trường và thời gian công tác; Mỗi cán bộ, công chức phải chủ động xây dựng chương trình công tác chuyên môn theo tuần, tháng, năm của mình;

- CBVC phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của cơ quan về thời gian lao động và kỷ luật lao động;

- Thực hiện nghiêm việc báo cáo công việc cho trưởng các đơn vị khi được Tòa soạn phân công công tác ngoài trụ sở cơ quan. Trong trường hợp CBVC vắng mặt ở cơ quan (đi họp, công tác, học tập, nghỉ phép, nghỉ ốm) phải báo Ban Trị sự và ghi thông báo trên bảng cho anh chị em biết để tiện liên hệ công tác;

- Đơn vị chỉ thanh toán tiền cho thời gian không nghỉ phép đối với CBVC không thể thu xếp được thời gian để nghỉ vì yêu cầu công tác của đơn vị;

- Lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị có trách nhiệm kiểm tra kết quả sử dụng thời gian lao động của từng CBVC. Hiệu quả công tác (qua bản tự đánh giá bản thân của từng CBVC và nhận xét của lãnh đạo các phòng, đơn vị) sẽ là căn cứ để xác định mức lương tăng thêm hàng tháng, xóa bỏ tình trạng quân bình trong việc trả lương, thưởng.

Chương III:

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trách nhiệm cá nhân trong thực hiện Quy định thực hành TK-CLP:

10.1. Lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban phải gương mẫu thực hiện Quy định thực hành TK-CLP và chịu trách nhiệm về tình trạng lãng phí trong cơ quan, tổ chức của mình trước cấp trên;

10.2. CBVC không sử dụng điện thoại để bàn, máy fax, mạng internet, máy ảnh, văn phòng phẩm vào việc cá nhân; Hạn chế việc cán bộ ở lại cơ quan sau giờ làm việc (tránh nắng vào mùa hè) sử dụng điều hòa nhưng không làm việc hoặc sử dụng thiết bị điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân;

10.3. Ban Trị sự có trách nhiệm thay thế, sửa chữa trong thời gian ngắn nhất kể từ khi các phòng, ban có Giấy đề nghị sửa chữa, nâng cấp, thay thế, mua sắm TSCĐ, thiết bị, vật tư văn phòng;

10.4. CBVC đăng ký thực hiện nghiêm túc Quy định thực hành TK-CLP. 

Điều 11. Trách nhiệm của người vi phạm:

11.1. Lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng, ban chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí, tài sản được cấp phát cho cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách nếu không quy được trách nhiệm cụ thể;

11.2. Cá nhân vi phạm tùy thuộc vào mức độ thiệt hại phải đền bù thiệt hại và bị xử lý kỷ luật.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

12.1. Giao cho Ban Thanh tra nhân dân làm đầu mối thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hành TK-CLP;

12.2. Ban Trị sự có trách nhiệm đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành TK-CLP trong đơn vị và trong lĩnh vực công tác được phân công; Định kỳ tổng hợp tình hình, số liệu, báo cáo lãnh đạo xử lý các vấn đề phát sinh; Phối hợp cùng Ban Thanh tra nhân dân đề xuất các cá nhân và tập thể được khen thưởng hay bị xử lý kỷ luật do vi phạm Quy định thực hành TK-CLP.

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

13.1. Việc thực hiện Quy định thực hành TK-CLP là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua của cá nhân và tập thể trong năm;

13.2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ảnh kịp thời về thường trực Ban Thanh tra nhân dân để đề xuất lãnh đạo xem xét sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thực tế;

13.3. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo đơn vị và các phòng, ban;

- Đăng trên website TCTC;

- Lưu: Văn thư TCTC.

TỔNG BIÊN TẬPPhạm Thu Phong