Thông tư số 38/2018/TT-BTC:

Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày 20/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư và các phụ lục kèm theo quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Người khai hải quan.

- Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

- Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá; thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2018.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ do các bộ quản lý chuyên ngành đã công bố trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện  theo công bố của các bộ quản lý chuyên ngành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 38/2018/TT-BTC.