Thông tư số 17/2019/TT-BTC:

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”


Ngày 21/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BTC quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

Thông tư gồm 5 chương, 19 điều, quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đề nghị, quyết định tặng, tổ chức trao tặng và quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cá nhân thuộc đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”; Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

Thông tư số 17/2019/TT-BTC.

Phụ lục Thông tư số 17/2019/TT-BTC.