Quý II/2021, Kho bạc Nhà nước huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

An An

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ quý II/2021. Tổng mức phát hành qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 100 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2021, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ quý II/2021 qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Cụ thể, tổng mức phát hành là 100 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khối lượng dự kiến: Kỳ hạn 5 năm là 10 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm là 4 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 35 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 35 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 8 nghìn tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm là 8 nghìn tỷ  đồng.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.