3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước thanh toán trên 266.566 tỷ đồng

Hồng Anh

Tính đến hết tháng 3/2021, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã kiểm soát, thanh toán trên 266.566 tỷ đồng vốn ngân sách cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

3 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán trên 59 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách chi cho đầu tư.
3 tháng đầu năm Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán trên 59 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách chi cho đầu tư.

Theo báo cáo của KBNN, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2021 qua hệ thống KBNN ước đạt 207.276 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 19,5% dự toán chi thường xuyên năm 2021 (1.062.235 tỷ đồng).

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 39.205 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao (350.000 tỷ đồng).

Về chi đầu tư, dự kiến lũy kế thanh toán 3 tháng đầu năm là 59.290,5 tỷ đồng; bằng 12,4% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (477.300 tỷ đồng); bằng 11,3% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (524.258,9 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước giải ngân 57.567 tỷ đồng, bằng 13,5% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (425.750 tỷ đồng), bằng 12,2% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (472.708,9 tỷ đồng). Vốn nước ngoài kiểm soát, xác nhận 1.723,5 tỷ đồng, bằng 3,3% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (51.550 tỷ đồng).

Báo cáo của KBNN cũng thông tin, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 39.205 tỷ đồng, đạt 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao (350.000 tỷ đồng); kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,22%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,54 năm.