Quy trình xử lý hoàn thuế điện tử, một thay đổi lớn trong công tác hoàn thuế


Việc triển khai quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử với Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp độ 4 theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là thông tin được bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết tại Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử với KBNN và hướng dẫn sử dụng ứng dụng vừa được Tổng cục Thuế tổ chức ngày 31/3. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 63 điểm cầu tại 63 Cục Thuế trên cả nước.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn các nội dung thay đổi của quy trình xử lý hoàn thuế bao gồm: Lập và phê duyệt Tờ trình về việc ban hành Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn trên hệ thống TMS; Ký điện tử Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn trên hệ thống ký điện tử; Truyền, nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử với KBNN; kết hợp hướng dẫn sử dụng các chức năng trên các ứng dụng TMS, ký điện tử đáp ứng quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận hoàn thuế điện tử với KBNN.

Trên cơ sở nguyên tắc chung của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 46/TCT-KK hướng dẫn quy trình triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử gửi cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, KBNN đã ban hành Công văn số 58/KBNN-KTNN ngày 08/01/2021 hướng dẫn các KBNN địa phương thực hiện.

Đối với thông tin hoàn trả NSNN, sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy trình nghiệp vụ và nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với KBNN báo cáo Bộ Tài chính triển khai truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử và sau đó, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 143/BTC-TCT ngày 07/01/2021 hướng dẫn về nguyên tắc chung.

Với việc cơ quan thuế tiếp nhận thông tin hoàn trả từ KBNN qua phương thức điện tử, công tác giải quyết hoàn thuế được kiểm soát chặt chẽ trên ứng dụng, phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cán bộ, lãnh đạo trong từng khâu giải quyết. Đồng thời, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình nhập liệu từ văn bản giấy vào ứng dụng, hạn chế tối đa các sai sót trong hạch toán, tổng hợp lên các báo cáo kế toán.

Bà Lê Thị Duyên Hải cho biết, việc áp dụng mô hình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử là một thay đổi khá lớn trong công tác hoàn thuế của cơ quan thuế các cấp. Việc lập, phê duyệt tờ trình, ban hành các Thông báo/Quyết định/Lệnh hoàn được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống TMS, được ký điện tử gửi cho người nộp thuế và KBNN thay vì thực hiện thủ công như trước đây.

Việc triển khai quy trình xử lý hoàn thuế và truyền nhận thông tin hoàn trả NSNN điện tử với KBNN cũng nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp độ 4 theo các Nghị quyết của Chính phủ