Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại công ty và các chi nhánh

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có thu nhập tại công ty và các chi nhánh.

Theo đó, đối với công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc; cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với công ty sau đó công ty điều động đến các chi nhánh làm việc, các khoản lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại các chi nhánh là do công ty trả, các chi nhánh chỉ thực hiện việc chi hộ tiền lương cho công ty và báo cáo về cho công ty thực hiện kê khai tổng hợp thì công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân làm việc tại chi nhánh có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với chi nhánh, được chi nhánh trả lương hàng tháng và trích nộp thuế TNCN trên lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại chi nhánh; các khoản lương bổ sung, khoản thưởng của cá nhân tại các chi nhánh do công ty trả thì việc khấu trừ thuế TNCN, kê khai thuế, quyết toán thuế và ủy quyền quyết toán thuế thực hiện theo quy định hiện hành.