Sai khác trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận?

Theo Chinhphu.vn

Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp với hình thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Qua đánh giá hồ sơ dự thầu, có một nhà thầu chào giá sau giảm giá không đúng với giá dự thầu trừ phần giảm giá. Giá dự thầu sau giảm giá được nhà thầu ghi bằng chữ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Công ty Điện lực Quảng Nam được biết, theo quy định thì trường hợp này không tính trong sửa lỗi số học. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty hỏi, việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu này như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Thư giảm giá là một phần của hồ sơ dự thầu, việc giảm giá là để tăng tính cạnh tranh cho nhà thầu và mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu. Theo hướng dẫn tại Mục 28 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 1) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản là hồ sơ dự thầu đáp ứng các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản.

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong hồ sơ dự thầu mà:

Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với hồ sơ mời thầu đối với quyền hạn của chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng.

Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu.

Theo đó, trường hợp việc lựa chọn giá dự thầu sau giảm giá không làm thay đổi thứ tự xếp hạng của nhà thầu thì chủ đầu tư coi đây là sai sót không cơ bản và xử lý theo hướng mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu.

Trường hợp chủ đầu tư xử lý theo hướng mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu nhưng thứ tự xếp hạng của nhà thầu bị thay đổi, gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác thì coi đây là có sự sai khác, đặt điều kiện cơ bản theo quy trình nêu trên và hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.