Sẽ thí điểm liên thông thủ tục thuế và công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất


Đó là một trong những nội dung được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Theo đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế sẽ được thực hiện từ năm 2021 - 2025. Sản phẩm cần đạt được là văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành. Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ từ kinh phí của Bộ Tư pháp.

Theo kế hoạch, việc thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế sẽ được tiến hành từ năm 2022 - 2025. Việc liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế phải được triển khai trong thực tế.

UBND các tỉnh, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương và UBND cấp tỉnh tại các địa phương khác thực hiện thí điểm sẽ chủ trì chỉ đạo thực hiện. Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ từ kinh phí của địa phương.