Sớm sửa đổi quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PV

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 28/2/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 58/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận nêu rõ, các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương ban hành cơ bản đầy đủ (71/73 văn bản). Trong tháng 02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì 03 đoàn công tác khảo sát thực tế và tổ chức 03 hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, phân công 18 bộ, cơ quan liên quan xử lý 339 kiến nghị của các địa phương trên cả nước.

Các địa phương đã chủ động, tích cực kiện toàn bộ máy và chuẩn bị các cơ chế, chính sách, điều kiện để triển khai và giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp; một số văn bản hướng dẫn, quản lý, điều hành ở cấp Trung ương và địa phương chưa được ban hành hoặc có nội dung hướng dẫn chưa rõ ràng, chưa thống nhất; việc triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, dàn trải, manh mún...

Trong tình hình đó, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Các Bộ, cơ quan, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21/02/2023 về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung cao độ để thực hiện một số nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể một số nội dung quan trọng và giải pháp để triển khai công tác lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2023.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026-2030...

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó đề xuất cụ thể các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và thời hạn hoàn thành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/3/2023 để tổng hợp, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định.

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/03/2023...