VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quy định mới về cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) chủ trì buổi họp báo.

Quy định mới về cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Chiều ngày 29/5, Bộ Tài chính tổ chức họp báo giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ chế quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Quy định sử dụng NSNN trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Những thay đổi cơ bản trong cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo ông Phạm Văn Trường - Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), việc xây dựng và ban hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, quy định một cách toàn diện, thống nhất về các vấn đề liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công, tạo công bằng, minh bạch trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Ông Phạm Văn Trường cho biết, quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đã cụ thể hóa các chủ trương, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị SNCL và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (như Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập).

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP được bố cục thành 5 Chương và 30 Điều: Chương I (gồm 8 Điều); Chương II (gồm 8 Điều và 3 Mục); Chương III (gồm 5 điều và 2 Mục); Chương IV (gồm 4 Điều); Chương V (gồm 5 Điều).

Trong đó có nội dung đổi mới cơ bản về giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị SNCL) có thể tiến tới hạch toán đầy đủ, từ đó chuyển sang cơ chế tự chủ ở mức cao hơn, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; đối với loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) sẽ do Nhà nước ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và Nhà nước định giá.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Đồng thời, quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để phù hợp với khả năng của NSNN và thu nhập của người dân; đổi mới phương thức giao dự toán chi thường xuyên từ ngân sách cấp cho các đơn vị SNCL sang thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo kết quả nhiệm vụ, dựa trên hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công. Kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu là nguồn thu để chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị SNCL…

Việc ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành (Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản hiện hành khác liên quan đến đổi mới đơn vị SNCL, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công) với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước.

Về trách nhiệm của các Bộ, UBND cấp tỉnh, Nghị định quy định trách nhiệm của các Bộ, UBND cấp tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trước đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM