VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu chú trọng xây dựng kế hoạch và nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khóa XII).

Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra trong Chương trình hành động này là triển khai công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền.

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Hoàn thiện khung pháp lý đối với hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại Việt Nam

Thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách thuế

Theo đó, Chương trình hành động số 556-CTr/ĐU của Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII yêu cầu cần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Cụ thể, cấp ủy đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính cần chú trọng quán triệt, tổ chức học tập để nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về vai trò, vị trí của kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước; Về các chủ trương, chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch và nội dung phù hợp để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, coi đây là một nội dung trong việc thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ dựa trên nguyên tắc: Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thống nhất quản lý cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước...

Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác…

Các cấp uỷ Đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, công khai, minh bạch các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận đầy đủ thông tin và tham gia giám sát hoạt dộng của doanh nghiệp nhà nước…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM