VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất. Nguồn: internet

Triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11651/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương (NSĐP) những tháng năm 2017.

Lũy kế 8 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng

Cơ cấu lại nguồn thu ngân sách thế nào cho hiệu quả?

Sửa đổi các luật thuế sẽ có tác động tích cực gì?

Thu nội địa 8 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ

Công văn ngày 31/82017 của Bộ Tài chính gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho biết, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) 8 tháng đầu năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực vẫn khó khăn, tình hình bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của người dân, từ đó, tác động đến thu và điều hành cân đối NSNN.
Trong bối cảnh đó, nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017 theo dự toán đã được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Chỉ đạo cơ quan tài chính tham mưu giúp UBND các cấp quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.
Trong đó, chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo, dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn NSTW phải hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.
Đồng thời, quản lý, sử dụng dự phòng chi NSĐP tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của của Luật NSNN và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự báo khả năng thu NSTW năm 2017 rất khó khăn, không có nguồn hỗ trợ xử lý hụt thu cho các địa phương. Vì vậy, trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo, cụ thể:
- Cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương (sử dụng tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách) để bù đắp số giảm thu.
- Sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã đảm bảo nguồn thực hiện tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng và các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành phần NSĐP đảm bảo theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp không đảm bảo bù đắp số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2017 sang thực hiện năm 2018 và các năm sau.
- Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiêu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý.
Ba là, khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngắn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017 thúc đấy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giai ngắn ke hoạch vốn đầu tư công.
Bốn là, tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016 - 2020; Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho DN theo chỉ đạo của Chính phủ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.
Năm là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại NSNN chi cho các lĩnh vực này.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM