VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tăng cường phối hợp liên bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường phối hợp liên bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Đã thực hiện thành công 3 mục tiêu chuyển đổi số đặt ra cho năm 2022

Tiếp cận quá dễ làm giảm hiệu quả phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngày 23/10, Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật; công tác phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng

Tại Quyết định số 941/QĐ-TTg, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản đối với tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các lĩnh vực có rủi ro cao trên cơ sở hợp tác trong và ngoài nước; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đàm pháp ký kết các Biên bản ghi nhớ với các nước ngoài về phòng chống rửa tiền; Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn về phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành, hợp tác, trao đổi liên bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện các khuyến nghị hành động của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với Việt Nam...

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự liên quan đến tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn 02 Luật này; Xây dựng quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống rửa tiền; Tổ chức thực hiện việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có liên quan chủ động lập dự toán chi phí thực hiện các công việc được giao và đưa vào dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của đơn vị. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao là đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Trước ngày 15/02 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch của năm trước.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp trong điều tra, xử lý tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Bộ Công an cần tăng cường các kênh hợp tác điều tra và trao đổi thông tin với Tổng cục Hải quan để xử lý một cách có hiệu quả các tội phạm xuyên biên giới và hành vi rửa tiền liên quan...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM