Quyết định 942/QĐ-BTC:

Sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy


Ngày 24/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phụ lục số I, Phụ lục số II:

Phụ lục I: Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Phụ lục II: Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 942/QĐ-BTC.